ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลาชั่วโมง

น้ำหนักคะแนน

EDUCATION

– Type of college, university

– Course

 

.  เข้าใจ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทความ ข้อมูล ประกาศ บทสนทนาที่ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

 ๒.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ข้อมูลจากสื่อ และ  แหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองได้

๓.  ใช้ภาษาเพื่อขอ และให้ข้อมูล  แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ เรื่องราว เหตุการณ์ปัจจุบัน และวางแผน  ในการเรียนและอาชีพ

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาประเภทต่างๆ ทั้งปัจจุบัน และในระดับที่สูงขึ้น คำศัพท์ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการเรียน  และ แลกเปลี่ยนความรู้  สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และวางแผนการเรียนและอาชีพในอนาคตได้

 

๑๐

๑๐

INFORMATION & TECHNOLOGY

– Internet

– Advertisement

– Reading passage, conversation, news, etc.

 

.  ใช้ภาษาต่างประเทศ        ในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ข้อมูลจากสื่อ และ แหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองได้

๓.  ใช้ภาษาเพื่อขอ และให้ข้อมูล  แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ เรื่องราว เหตุการณ์ปัจจุบัน และวางแผน ในการเรียนและอาชีพ

 

สืบค้น ค้นคว้า ศึกษา ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ โฆษณา บทความ เกี่ยวกับการศึกษา      จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ ตีความ สรุป ใจความสำคัญ และแลกเปลี่ยนความรู้ ในชั้นเรียน ในสถานศึกษา หรือ ชุมชนได้

 

๑๔

๒๕

Review & midterm test

๒๐

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลาชั่วโมง

น้ำหนักคะแนน

 

FUTURE PLAN

– Ambition

– Career

– Apply for job

– Interview

.  เข้าใจ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทความ ข้อมูล ประกาศ บทสนทนาที่ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

๕.  ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

๖.  เข้าใจและนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาภาษาต่างประเทศไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ  การสมัครงาน แบบฟอร์มและจดหมายสมัครเรียนต่อและสมัครงาน   การสัมภาษณ์ การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ การวางแผนการเรียนและอาชีพ

๑๔

๒๕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s